پرسش و پاسخ ها  شماره 1 جفسون ویل 01-03-54

  12. ببینید، فکر کنم که تعمید … اوه، می گویم که تعمید یک امر ضروری است، نمی خواهم بگویم که ضروری نیست، بلکه ضروری است…. هرفرمان خدا ضروری و واجب است. اینطور فکر نمی کنید؟ واجب است که ما تعمید بگیریم. عیسی در متّی یا در مرقس باب 16 این را بیان می کند. او گفت: « در تمام عالم بروید وجمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید، هرکه ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد… » و زمانیکه او با نیقودیموس صحبت می کرد به او گفت: «آمین، آمین، به تو می گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود » باید تعمید یابد. من به فرورفتن در آب هنگام تعمید به نام خداوند عیسی مسیح و قیام دوباره در تازگی حیات و حرکت بدنبال فرامین خدا ایمان دارم.

 

     پرسش و پاسخ ها در مورد رساله ی عبرانیان 1 جفرسون ویل

   113. حال، اوّلین باری که درمورد تعمید صحبت شده توسط یوحنّای تعمید دهنده بوده است. چند نفر حقیقت بودن این را می دانند؟ بسیار خوب. می خواهم این را همینجا متوقّف کنم. یوحنّای تعمید دهنده، او قوم را در رود اردن تعمید می داد و به آنها فرمان می داد که توبه کنند و به سمت خدا بازگشت نمایند، اموال خود را فروخته و فقرا را دستگیری نمایند، سربازان به پول خود قانع باشند و به سمت خدا بازگردند، چند نفر این را می دانند؟ او آنها را در رود اردن تعمید می داد.

 نه آب بر آنها می ریخت و نه آب پاش بود، بلکه آنها را فرو می برد. اگر این را باور ندارید، این هم لغت نامه، بروید ببینید که آیا این « Baptizo » نیست که به معنای « فرو بردن، دفن کردن » است. حال، اوّلین باری که صحبت از تعمید شد آنجا بود.

دوّمین باری که صحبت شده است زمانی است که عیسی آن را امر فرمود، متّی 28 : 19 . دفعه ی بعدی که از تعمید صحبت می شود در اعمال 2 : 38 است. بار بعد در باب 8 اعمال است که از تعمید صحبت می شود و مرتبه ی بعدی هم در باب 10 است که از این موضوع صحبت شده است.

  • · پرسش و پاسخ ها در مورد رساله ی عبرانیان 1 جفرسون ویل

115. و بعد در زمان پیش می رویم به جاییکه عیسی گفت: « پس رفته همه ی امّت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید »

حال، بیائید ابتدا این بخش را مشخص کنیم. به شما گفته بودم که هیچ بخشی از کتاب مقدّس در تضاد با بخش دیگر آن نیست. می خواهم اگر هست آن را برای من بیاورید. بیست و شش سال است این را خواسته ام ولی هنوز چیزی دریافت نکرده ام. هیچ بخشی نیست که در تض…. اگر متناقض باشد دیگر یک مکتوب انسانی است. نه آقا. هیچ تناقضی در کتاب مقدّس وجود ندارد.

حال شما می گوئید: « پس این چیست؟ »

اینجا عیسی ایستاده و می گوید: « پس رفته همه ی امّت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید »

و پطرس رو به قوم ایستاده و می گوید: « توبه کنید و هریک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید…. »

اینطور به نظر می رسد که تناقض شما این باشد. حال، اگر شما دارید با یک ذهن جسمانی آن را می خوانید و نه یک قلب گشوده، این می تواند یک تناقض باشد. ولی اگر این را با یک ذهن باز بخوانید « روح القدس این را از دانایان و خردمندان پنهان داشته است. » عیسی چنین گفت و خدا را از این بابت شکر نمود.  « و بر کودکان مکشوف نموده است » اگر شما ذهنی خودخواه ندارید، بلکه ذهنی دارید که قلباً مشتاق یادگیری و دانستن است، روح القدس این امور را به شما تعلیم خواهد داد.

  • · مکاشفه ی عیسی مسیح  جفرسون ویل

270. حال، گفتند: « بلکه نشنیده ایم که روح القدس هست »

او گفت: « پس به چه چیز تعمید یافتید؟ »

گفتند: « ما توسط کسی تعمید یافتیم که خداوند عیسی مسیح را تعمید داد، به تعمید یحیی »

پولس گفت: « یحیی البته تعمید توبه می داد نه برای آمرزش گناهان ». حال، برخی از شما یگانه انگاران می آئید و آن تعمید را می دهید، این اشتباه است. شما به آن برای رستگاری تعمید می دهید. آب انسان را نجات نمی دهد بلکه خون، توبه. نه از طریق تعمید برای تولّد تازه، نه آقا. تولّد تازه از طریق روح است که انجام می شود. تعمید یک توصیف خارجی است از عمل درونی تولّد تازه که انجام شده است. می بینید؟

  • · مکاشفه ی عیسی مسیح  جفرسون ویل

275. بسیار خوب، توجّه کنید. پولس گفت: « آیا هنگامیکه ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ »

گفتند: « بلکه نشنیده ایم که روح القدس هست! »

گفت: « پس به چه چیز تعمید یافتید؟ »

گفتند: « به تعمید یحیی »

او گفت: « یحیی البته تعمید توبه می داد و به قوم می گفت به کسی که بعد از من می آید، به برّه، به قربانی، به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاورید. » چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند و چون پولس دست بر ایشان نهاد، روح القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متکلّم گشته، نبوّت نمودند.

  • · مکاشفه ی عیسی مسیح  جفرسون ویل ایندیانا

280. به من بگوئید که این کتاب مقدّس نیست و در هرجایی آن را به من نشان دهید که درعهد جدید تابحال یکنفر به جز به نام خداوند عیسی مسیح تعمید یافته باشد. نشانم دهید.

Saint Agabus و خیلی های دیگر که تا قبل از زمان شورای نیقیّه تعمید یافتند، همه ی آنها به نام خداوند عیسی تعمید یافتند. میسیونرها مزارع را به نام عیسی مسیح کشت نمودند.

امّا وقتی شورای نیقیّه آمد، آنها مجبور بودند که سه خدا داشته باشند. آنها پولس را پایین آوردند… یا مشتری ( ژوپیتر ) را پایین آوردند و پولس را بالا بردند. ونوس را پائین آوردند و مریم را بالا بردند. آنها تمام انواع خدایان را داشتند، تمام انواع قدّیسین و سایر چیزهای دیگر، و یک تعمید تثلیثی را ساختند و به خوردِ پروتستانها دادند، و آنها هم هنوز آن را می بلعند.

  • با عیسی ملقّب به مسیح چه کنم؟ – جفرسون ویل، ایندیانا  11 – 24 – 63

65. « ولی می دانی، دوران معجزات به سرآمده است، دیگر چنین چیزی وجود ندارد. » بفرمائید.  « گمان نمی کنم نیاز باشد به نام عیسی مسیح تعمید بگیری » ولی کتاب مقدّس گفته است که مجبوری. حال، می خواهم که الهیدانان با آن مخالف باشند. می بینید؟ بله، می بینید؟ باید چنین باشد. شما می گوئید: « خوب، تعمید فرقی ندارد » خوب، پس اصلاً چرا مکتوب شده است؟ چرا برای پولس فرق داشت؟ چرا برای بقیّه ی آنها فرق می کرد؟…. کتاب مقدّس گفته است: « یک اسم دارید که بدان زیست می کنید و می میرید. چون نامی دیگر زیر آسمان به انسان داده نشد که بدان نجات یابد به جز نام عیسی مسیح… چرا به آن نام موعظه می کنید، دعا می کنید، همه کار می کنید ولی وقتی به تعمید می رسد آن را رد می کنید؟ » ( آه – هاه ) آن روز داشتم به یک نفر می گفتم: « چه می شد اگر… » می گفت: « این فرقی ندارد » گفتم: « چه می شود اگر کسی پیش شما بیاید و بگوید به نام رز شارون، ستاره ی صبح و سوسن وادیها تعمید یافته است. می گوئید اشکالی ندارد؟ » او گفت: « نه، آقا » گفتم: « آیا او را دوباره تعمید می دهید؟ » گفت: « بله » گفتم: « چطور تعمیدش می دهید؟ » گفت: « به نام پدر، پسر و روح القدس » گفتم: « بسیار خوب حال، شما دقیقاً همان کار…. »

  • · با عیسی ملقّب به مسیح چه کنم؟ – جفرسون ویل، ایندیانا  11  24  63

66. « اگر شما آن نامها را بخوانید دقیقاً همان کاری را کرده اید که او کرده است. رز شارون، ستاره ی صبح، سوسن وادیها. زیرا این یک عنوان است، پدر، پسر و روح القدس هم یک عنوان است. » می بینید؟ اوگفت: « ولی عیسی گفت به این نام تعمید دهید » گفتم: « منظور من دقیقاً همین است. امّا چیزی که هست… نه- نه- او نگفت این کلمات را بگوئید. آنها را در نام تعمد دهید. نام » ( اوه، خدای من ) گفتم: « پدر، پسر و روح القدس عناوین هستند. نام پدر پسر و …. نام پدر، پسر و روح القدس » می بینید؟ گفتم: « پطرس گفت که آن چه بود/ بقیّه ی آنها گفتند چه بود؟ آن چیست؟ نام پدر، پسر و روح القدس خداوند عیسی میسح است. » اکنون او حدود سی هزار عضو دارد که باید دوباره تعمید بدهد. می بینید؟ بسیار خوب. ولی این خوب است. پولس گفت: « اگر فرشته ای از آسمان…. » پولس به آن مردانی که به نام عیسی مسیح تعمید نیافته بودند، گفت که برای دریافت روح القدس باید بیایند و دوباره تعمید بگیرند. ( اعمال 19: 5 ) آن هم بعد از اینکه یوحنّای تعمید دهنده آنها را تعمید داده بود. هرچند که آنها به زبانها صحبت کنند، خدا را ستایش کنند و این قبیل اعمال را به جا بیاورند.. آنها باید می آمدند و دوباره تعمید می گرفتند. او در غلاطیان 1 : 8 گفت: « اگر فرشته ای از آسمان چیزی غیر از آنچه من به شما تعلیم دادم آورد، آناتیما باد » بله، آقا. پس ما باید درست با کلام بمانیم. با هر کلمه ی آن. می بینید؟ توجّه کنید.

  • · توصیف الوهیّت  بیرمونت تگزاس 1  19  61

26. من هرگز کسی را بخاطر افکاری که در مورد کتاب مقدّس دارد غیر مسیحی نمی دانم. مبنای من نجات آنها است، آنها به عیسی مسیح توکّل دارند. چه کاتولیک باشند، پروتستان، یهودی و یا هرچیز دیگری که باشند. شما نجات یافته اید چون مولود مسیح هستید. ولی شما یک سوال از من پرسیده اید: « برادر برانهام، چرا شما به نام عیسی مسیح تعمید می دهید؟ » بسیار خوب. « چرا پدر، پسر و روح القدس را رعایت نمی کنید؟ » این سوال شما است. بعنوان برادر شما و بعنوان یک خادم مسیح من موظّف هستم که به شما پاسخ بدهم. بسیار خوب. حال، بنابراین زمانیکه شما این را بعنوان یک تناقض مطرح می کنید، … حال، درست ده روز بعد از این، بعد از اینکه عیسی در متّی 28 : 19 این را گفت، پطرس که کلید ملکوت را داشت، این را در متّی 16 می بینیم، « تویی پطرس و براین صخره… کلیسای خود را بنا می کنم » « تویی پطرس … کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم؛ آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. » حال، همان مردی که کلید ملکوت را داشت، ده روز بعد از اینکه عیسی این را گفت، رو به مردم گفت: « توبه کنید و هریک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید. »