1. آیا عیسی پدر خودش است؟

این تناقض در خود است.  کسی نمی‌تواند پدر خودش یاشد، عیسی پسر خداست درست به همانصورتی که من پسرِ جیمز هستم. من جیمز نیستم، پسر او هستم. سوال اصلی این است که چطور تثلیثیون می‌توانند عنوان کنند که پسر، ازلی است. پسران، دارای ابتدا هستند، خودِ عبارت مولود در کتاب مقدّس اشاره به یک ابتدا و آغاز دارد. کتاب‌مقدّس حتّی یکبار هم به پسر ازلی اشاره‌ای نکرده است. در حقیقت مزمور 2 : 7 تولید پسر را در زمان قرار می‌دهد. " تو پسر من هستی امروز تو را تولید نمودم"

2. اگر اراده‌ی عیسی و اراده‌ی پدر یکی است (در راستای نشان دادن اینکه تنها یک اراده وجود دارد ) پس چرا عیسی این اشتیاق را نشان می‌دهد که این پیاله از او بگذرد ولی نه به اراده‌ی او بلکه به اراده‌ی پدر؟

عیسی، بعنوان پسر خدا، اراده‌ی خودش را دارد و واضح است که باید اراده‌ی خودش را تسلیم اراده‌ی پدر می‌کرد درست مانند من و شما. تنها تفاوت این است که عیسی عاری از گناه بوده درحالیکه ما گناهکار هستیم.

3. آیا عیسی در اینجا به خودش دعا می‌کند؟

مطمئن هستم که این سوالات مربوط به یگانه‌انگاران می‌شود. ما با آن تعلیم مخالف بوده و آن را رد می‌کنیم. عیسی داشت به پدر خود دعا می‌کرد. یوحنّا 17 : 1 - 3 را بخوانید. "عیسی چون این را گفت چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده گفت: ای پدر..."

4. آیا در اصل عیسی داشت می‌گفت نه با اراده‌ی من بلکه اراده‌ی من انجام شود؟ آیا تنها یک شخص و یک اراده وجود دارد؟

اوّل تیموتائوس 2 : 5 « ... در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد » عیسی یک شخص ازلی نبود، او مولود یگانه «منحصربفرد» خدا بود. اوّل قرنتیان 15 : 45 - 47 عیسی آدم ثانی است و بعد از آدم مولود گشت و نه قبل از او و نه ابدی. پسر انسانی بود که تمام ذات خدا در آن ساکن گردید. هیچ آیه کتاب مقدّسی وجود ندارد که به شخصیّت اوّل، شخصیّت دوّم، یا شخصیّت سوّم اشاره کند. این یک ساختار پَساکتاب‌مقدّسی است. هیچ آیه‌ی کتاب مقدّسی که اشاره به سه شخص یا تثلیث بکند وجود ندارد. خیلی واضح و ساده، عیسی پسر خداست، او انسان است، او مسیحِ مولود از باکره است و اکنون به دست راست خدا صعود نموده است. نه اینکه خدا یک دست راست دارد، خدا روح است. بلکه عیسی صعود  کرده تا متَوَسط باشد و مکاشفه 3 :  به ما 21 می‌گوید که او بر تخت پدر خویش نشسته است. دوّم قرنتیان 4 : 6 می‌گوید که ما جلال خدا را در صورت عیسی مسیح می‌بینیم. او صورتِ ذاتِ خداست.

5. وقتی عیسی بر روی صلیب فریاد زد «و عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: ای پدر به دستهای تو روح خود را می‌سپارم» لوقا 23 : 46 . آیا روح خدا متمایز از روح عیسی است؟

بله قطعاً، عیسی یک انسان بود که دارای جسم، روح و جان انسانی بود. خدا روح ابدی است که قادر مطلق، دانای کل و حاضر در همه جاست. مطمئن هستم که این سوال شما بیشتر مربوط به یگانه‌انگاران متّحد پنطیکلستی (U.P.C ) است

6. در صحنه‌ی تعمید عیسی ما هر سه شخصیّت تثلیث را می‌بینیم، عیسی بر روی زمین، روح‌القدس در شکل کبوتر و پدر در آسمان. نظر شما چیست؟

این نمایانگر سه شخصیّت نیست. کاملاً مزخرف است. عیسی، پسر انسان در آب ایستاده است، روح‌القدس در شکل یک کبوتر بر او نازل می‌شود و آواز پدر شنیده می‌شود که می‌گوید: «این است پسر حبیب من که از او خشنودم» چند روح وجود دارد؟ دو، سه، هفت یا شاید هم یک میلیون؟ شما دارید خدا را با الهیات بسته‌ی خودتان محدود می‌کنید. آیا روح خدا در تک تکِ اعضای بدن مسیح وجود ندارد؟اگر یک میلیون ایماندار پر از روح وجود داشته باشد، چند شخصیّت در الوهیّت وجود دارد؟ خدا روح است... یوحنّا 4 : 23 - 24 خدا روح است و چنین پرستشی را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می‌باید به روح و راستی بپرستد. متّی 3 : 16 روح خدا در عیسی ساکن می‌شود و یوحنّا 14 : 10  عیسی عنوان می‌ند که پدر او که در او ساکن است. پس کدام درست است؟ پدر یا روح‌القدس؟ افسسیان 4 : 4 به ما می‌گوید که تنها یک روح وجود دارد و یوحنّا 4 : 24 به ما می‌گوید که خدا روح است. پس می‌بینیم که روح نازل می‌شود نا در عیسی ساکن شود و در همان زمان عیسی می‌تواند بگوید که پدر در او ساکن است زیرا خدا روح است. خدا که حاضرِ کل است و می‌تواند همه‌جا تردد کند و ساکن شود و به روح خود در میلیونها نفر در سرتاسر جهان کار کند، در تعمید عیسی در رود اردن در او ساکن شو و نیز از آسمان سخن گفت: «عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت: ای پدر ساعت رسیده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد»  اوه اوه عیسی، فکر کردم سه باب قبل گفتی پدر در تو ساکن است و الان چشمانت را به آسمان برای دعا بلند می‌کن؟ «ای پدر ما که در آسمانی...» خدا کاملاً در خداوند عیسی مسیح تجسّم یافته و در عین‌حال در آسمان ساکن است. خدا محدود به یک بدن نیست. او تمام زمان و مکان را دربر می‌گیرد. او می‌تواند از آسمان سخن بگوید و درهمان زمان می‌تواند به روح خود نازل شود و در یک بدن ساکن شود.