وقتی روح راستین خداوند بر ایماندار به حرکت در می آید، هرچه که کلام بگوید، او «آمین» خواهد گفت. چرا؟ چون همان روح القدسی که کلام را مکتوب کرد، اکنون حیات او را به جنبش در می آورد. او اهمّیتی نمی دهد که چه کسی آنجا نشسته است و دیگران چه می گویند، او همیشه با کلام می ماند. 
امّا یک تاک دروغین هست. یک تاک وحشی، یک تاک عظیم است که تمام زمین را می پوشاند ولی موت است. 
بسیاری از آن بین قوم انداخته شده است. ولی یادتان باشد، خوراک آن را زنده می سازد. آن را درآورید و در جای نیکو که عیسای مسیح است قرار دهید. 
هرچه که کلام او است، برای شما «آمین» باشد. سپس روح خدا، سپس شادی روحانی  مانند نهری از شما جاری می شود. مانند انسانی ، مانند درختی می باشد که نزد آبهای روان نشانده شده است، برگهایش پژمرده نخواهد شد. به مشورت شریران نخواهد رفت و به مجلس استهزا کنندگان نخواهد نشست، بله میوه ی خود را در موسمش خواهد داد. چه نوع میوه ای؟ اگر در مسیح کاشته شده باشید، ثمرات روحانی خواهید داد، ثمرات روحانی روح القدس. چون روح القدس در شما ساکن است.