”و به‌ فرشته‌ کلیسای‌ در لائودکیه‌ بنویس‌ که‌ این‌ را می‌گوید آمین‌ و شاهد امین‌ و صدیق‌ که‌ ابتدای‌ خلقت‌ خداست‌. ۱۵ اعمال‌ تو را می‌دانم‌ که‌ نه‌ سرد و نه‌ گرم‌ هستی‌. کاشکه‌ سرد بودی‌ یا گرم‌. ۱۶ لهذا چون‌ فاتر هستی‌ یعنی‌ نه‌ گرم‌ و نه‌ سرد، تو را از دهان‌ خود قی خواهم‌ کرد. ۱۷ زیرا می‌گویی‌ دولتمند هستم‌ و دولت‌ اندوخته‌ام‌ و به‌ هیچ‌ چیز محتاج‌ نیستم‌ و نمی‌دانی‌ که‌ تو مستمند و مسکین‌ هستی‌ و فقیر و کور و عریان‌. ۱۸ تو را نصیحت‌ می‌کنم‌ که‌ زر مصفای‌ به‌ آتش‌ را از من‌ بخری‌ . .