مکاشفه هفت مهر - برادر جیسون دمارس

...ادامه مطلب

قسمت دوم - برادر جیسون دمارس

...ادامه مطلب

موعظه برادر جیسون دمارس - ترکیه - آوریل 2015

...ادامه مطلب

برادر ویلیام برانهام

...ادامه مطلب

 

قسمت اول - برادر جیسون دمارس

...ادامه مطلب

نبوت برادر برانهام در مورد داوری آمریکا

...ادامه مطلب

قسمت سوم - برادر جیسون دمارس

...ادامه مطلب

هفت فرشته برای هفت دوره کلیسا

...ادامه مطلب


قسمت اول - موعظه برادر جیسون دمارس
ترکیه 2014

...ادامه مطلب