تقدس در خداوند

تقدس در خداوند

موعظه برادر جیسون دمارس - ترکیه - آوریل 2015

مکاشفه هفت مهر

مکاشفه هفت مهر

  مکاشفه هفت مهر - برادر جیسون دمارس

داوری آمریکا

داوری آمریکا

نبوت برادر برانهام در مورد داوری آمریکا

الوهیت

الوهیت

قسمت اول - موعظه برادر پطرس - ترکیه 2014

موعظه های ترجمه شده برادر برانهام به زبان فارسی

خدا مرد و زن را به داشتن حیاتی فراخوانده است که نه در خارج از چهارچوب شریعت تورات، بلکه در پاکدامنی و با قلبی مملو از محبّت او باشد. این باید مکاشفه ای از خدا در قلب شما باشد.

 در کتاب مقدّس تنها یک زن هست که خود را آرایش می کرد. زنی که این کار را می کرد، خدا او را خوراک سگان نمود. پس وقتی شما این کار را می کنید، یادتان باشد، خدا شما را به یک تکّه از گوشت سگ برمی گرداند. 

...ادامه مطلب

اما اي برادران و اي عزيزانِ خداوند، مي بايد ما هميشه براي شما خدا را شكر نماييم كه از ابتدا خدا شما را برگزيد براي نجات به تقديس روح و ايمانِ به راستي. (دوم تسالونیکیان 2 : 13 )

   •  ما بواسطه ی تقدّس و ایمان به حقیقت نجات یافته ایم.
   •  بدون تقدّس ما نجات نداریم
   •  تقدّسی که بواسطه ی روح خدا که در ما ساکن است ایجاد شده و نه بوسیله ی اعمالمان.

...ادامه مطلب

برادر برانهام اعلام می کرد که تعلیم او یگانه انگاری و یا تثلیث نیست. بلکه او تعلیم می داد که خدا واحد است و روحی است که تمام زمان و مکان را دربر می گیرد.

خدا خویش را برای ما آشکار نمود، و او خدا بود، نه شخصیّت دوّم یا سوّم، او خود خدا بود. او خود خدا بود که خود را نمایان می ساخت. پس ما می توانستیم او را حس کنیم

...ادامه مطلب

پس رفته همه ی امّت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید 

همان پطرسی که کلید ملکوت را داشت،  رو به مردم گفت: « توبه کنید و هریک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید. »

...ادامه مطلب

پیغام مکاشفه ای از کلام است برای ایجاد زمینه بازگشت کلیسا  به پایه های نخستین خود یعنی ایمان پدران. پیغام فراخوانی است برای برون شدن از بابل روحانی.  در انجیل یوحنا  آمده است: ” او همان نوری است که در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز نمیتواند آن را خاموش کند” در خداوند هیچ تاریکی مذهبی وجود ندارد، او نور است. ‎

...ادامه مطلب

وقتی روح راستین خداوند بر ایماندار به حرکت در می آید، هرچه که کلام بگوید، او «آمین» خواهد گفت. چرا؟ چون همان روح القدسی که کلام را مکتوب کرد، اکنون حیات او را به جنبش در می آورد. او اهمّیتی نمی دهد که چه کسی آنجا نشسته است و دیگران چه می گویند، او همیشه با کلام می ماند. 

...ادامه مطلب